ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

Van eenmanszaak Jessica van Oorschot gevestigd en kantoorhoudende te Wilhelminastraat 37A 4818SB, Breda.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en verkoopovereenkomsten van Jessica van Oorschot. Jessica van Oorschot geregistreerd in het handelsregister onder KvK nr. 22065183

1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk door Jessica van Oorschot is aanvaard, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Dergelijke afwijkingen gelden enkel voor de overeenkomsten ten behoeve waarvan deze afwijkingen overeen zijn gekomen.

1.4 Jessica van Oorschot is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene verkoopvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten voor en ten behoeve van Jessica van Oorschot worden bedongen, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van tussenpersonen en andere derden die door Jessica van Oorschot in het kader van de overeenkomst worden ingeschakeld, alsmede voor een ieder van wie Jessica van Oorschot producten, diensten en/of onderdelen betrekt.

1.5 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 22065183 en kunnen eveneens geraadpleegd worden op onze website www.jessicavanoorschot.nl en op de webshop. Op verzoek zal kosteloos een kopie van deze algemene verkoopvoorwaarden worden verstrekt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Jessica van Oorschot  zijn geheel vrijblijvend en Jessica van Oorschot behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te harer discretie aanbiedingen te wijzigen of in te trekken, zulks tot het moment dat een door de koper gedane bestelling schriftelijk, volledig en onvoorwaardelijk door Jessica van Oorschot wordt aanvaard in een orderbevestiging.

2.2 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na schriftelijke, volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bestelling door Jessica van Oorschot Aanvaarding vindt uiterlijk plaats binnen tien (10) werkdagen na de bestelling, bij gebreke waarvan de bestelling geacht moet worden te zijn verworpen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Behoudens indien uitdrukkelijk anders is overeengekomen of indien dit door Jessica van Oorschot uitdrukkelijk anders is aangeduid, geldt dat alle met betrekking tot de producten genoemde, vermelde prijzen of overeengekomen prijzen in euro’s zijn, inclusief BTW, transport- en verzendkosten.

3.2 Indien Jessica van Oorschot  voorafgaande aan de ontvangst van betaling door de koper de door haar gebruikelijk gehanteerde prijzen verhoogt, is zij gerechtigd om deze hogere prijzen bij de koper in rekening te brengen. Hierbij geldt evenwel dat indien Jessica van Oorschot deze prijsverhoging aan de koper meedeelt nadat de overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2.2 koper gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding dient uiterlijk te geschieden binnen twee dagen na de mededeling van de prijsverhoging bij gebreke waarvan de koper gehouden is om de verhoogde prijzen te voldoen.

3.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling standaard middels iDEAL en/of automatische incasso. Bij stornering – opzettelijk geen doorgang laten vinden van de betaling middels automatische incasso – is Jessica van Oorschot gerechtigd de korting zoals overeengekomen, op de betreffende factuur in te trekken. Betaling dient te worden voldaan via Ideal op bankrekeningnummer NL58INGB0006788394 ten name van Jessica van Oorschot uiterlijke verzorging

3.4 Koper dient het factuurbedrag terstond doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na verzending van de orderbevestiging te voldoen, zulks zonder verrekening of ander verweer. Indien volledige betaling na zeven (7) werkdagen niet is ontvangen, verkeert koper in verzuim. In dat geval is Jessica van Oorschot gerechtigd haar verplichtingen onder de betreffende overeenkomst en alle eventuele andere overeenkomsten met dezelfde koper of aan koper gelieerde kopers op te schorten. Jessica van Oorschot is bij gebreke van tijdige betaling tevens gerechtigd om de betreffende overeenkomst of alle andere overeenkomsten met de betreffende koper of aan haar gelieerde kopers te ontbinden. Het recht tot opschorting of ontbinding geldt onverminderd alle eventuele andere rechten die Jessica van Oorschot mocht hebben, daaronder begrepen het recht op schadevergoeding.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Jessica van Oorschot opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en niet aan te merken als fatale termijn. Jessica van Oorschot is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien levertermijnen in afwijking van het vorengaande uitdrukkelijk zijn aangeduid als fataal, geldt dat koper bij overschrijding van een dergelijke termijn uitsluitend gerechtigd is tot ontbinding van de overeenkomst. In geval van dergelijke ontbinding zal Jessica van Oorschot het reeds betaalde bedrag binnen een termijn van 14 dagen aan koper restitueren, zulks zonder vergoeding van rente.

4.2Jessica van Oorschot behoudt zich het recht voor deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De extra (verzend-)kosten van de nalevering worden door Jessica van Oorschot gedragen .Jessica van Oorschot hanteert, in geval van een deellevering of nalevering, geen maximale leveringstermijn.

4.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. door de in ontvangstneming van de producten, indien de producten door of namens koper worden afgehaald; b. door de overdracht van de producten aan de vervoerder indien de verzending plaatsvindt met gebruikmaking van een vervoerder; c. door de aflevering ten adressen van koper indien Jessica van Oorschot zelf de verzending van de producten verzorgt en daarbij geen gebruik maakt van een vervoerder.

4.4 De koper is gehouden de zaken in ontvangst te nemen zodra deze worden aangeboden door Jessica van Oorschot Indien verzuimd de zaken in ontvangst te nemen, is Jessica van Oorschot gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan of te doen opslaan. Koper is gehouden de redelijke kosten van opslag en eventueel aanvullende transport aan Jessica van Oorschot op eerste verzoek te voldoen.

4.5 Indien de koper verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, bijvoorbeeld verzending per expresse of per bijzonder transport, of indien speciaal verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, worden de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening gebracht.

Artikel 5. Risico- en eigendomsovergang

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien de koper al hetgeen hij al dan niet op grond van enige overeenkomst aan Jessica van Oorschotverschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering ex artikel 4.3 op de koper over.

5.2 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en hij dient ervoor te zorgen dat deze producten separaat worden bewaard en te allen tijde identificeerbaar zijn als producten die door Jessica van Oorschotzijn geleverd.

5.3 Jessica van Oorschotis gerechtigd om, indien de koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de koper aanwezige producten terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen op kosten van de koper. Voor zover nodig machtigt de koper Jessica van Oorschothierbij onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

5.4 In geval en voor zover Jessica van Oorschotgebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in artikel 5.3 wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van Jessica van Oorschotop vergoeding van schade en kosten. De koper zal in dat geval worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door Jessica van Oorschotgeleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Jessica van Oorschot geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren en zij dient Jessica van Oorschot terstond te vrijwaren voor alle eventuele schade die Jessica van Oorschot mocht lijden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door de koper.

Artikel 7. Retourzendingen

7.1 Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Jessica van Oorschot In geval terugzending plaatsvindt, geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de afzender.

7.2 Ruilen van producten is uitsluitend mogelijk indien sprake is van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Jessica van Oorschot De producten worden in dat geval zo mogelijk bij de eerstvolgende zending omgeruild voor de juiste producten. De om te ruilen producten moeten worden aangeboden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.

Artikel 8. Klachten en garantie 

8.1 Jessica van Oorschot zal de overeengekomen producten leveren met inachtneming van de overeengekomen hoeveelheden en gewicht en conform de overeengekomen specificaties. Andere conformiteitsvereisten zijn niet van toepassing. De koper dient zelfstandig te beoordelen of de te leveren producten geschikt zijn voor het door de koper gewenste gebruik.

8.2 De koper dient de producten uiterlijk bij aankomst op het door de koper aangegeven adres direct te controleren. Klachten ter zake van relevante gebreken die bij controle waarneembaar zijn, alsmede reclames in verband met hoeveelheid, gewicht of specificatie, dienen binnen 24 uur na de levering schriftelijk en onder een volledige beschrijving van de beweerde gebreken plaats te vinden, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake vervalt en koper geacht worden de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

8.3 Klachten ter zake van gebreken die bij controle niet waarneembaar waren dienen binnen 24 uur na openbaring ervan doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na de levering schriftelijk en onder een volledige beschrijving van de beweerde gebreken plaats te vinden, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake vervalt.

8.4 Elke aanspraak van de koper ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien: a. de overeenkomst betrekking heeft op de levering van gebruikte of geschonden producten; b. de producten zijn verwerkt of anderszins niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Jessica van Oorschot c. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken; d. koper Jessica van Oorschot niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de klachten te onderzoeken; e. koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting.
8.5 Met betrekking tot van derden betrokken onderdelen en/of producten, die door Jessica van Oorschot niet zijn bewerkt, kan koper jegens Jessica van Oorschot uitsluitend aanspraken doen gelden voor zover Jessica van Oorschot die op haar beurt jegens zijn leverancier geldend kan maken Jessica van Oorschot zal in zo’n geval jegens koper in ieder geval gekweten zijn door de overdracht aan koper van de rechten die hij heeft jegens haar leverancier.

8.6 Koper zal geen aanspraken jegens Jessica van Oorschot kunnen doen gelden indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent aanspraken kan doen gelden.

8.7 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is Jessica van Oorschot in geval van tijdige en terechte klachten uitsluitend gehouden – te harer keuze – om: a. de zaken te herstellen, of b. tot hernieuwde levering over te gaan, of c. koper te crediteren voor de ondeugdelijke zaken. Op her-levering zijn deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie 

9.1 Voor misverstaan vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Jessica van Oorschot dan wel tussen Jessica van Oorschot en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en jessica van Oorschot is Jessica van Oorschot niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van jessica van Oorschot

Artikel 10. Overmacht

10.1 Waar het de nakoming van verplichtingen door Jessica van Oorschot betreft, wordt onder overmacht verstaan elke van de wil van Jessica van Oorschot onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van Jessica van Oorschot of haar leveranciers, alsmede het in gebreke blijven van leveranciers van Jessica van Oorschot

10.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft Jessica van Oorschot het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie (3) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Jessica van Oorschot tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 11. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

11.1 Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.

11.2 Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

11.3 Jessica van Oorschot is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Jessica van Oorschot noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.

11.4 Wanneer Jessica van Oorschot persoonsgegevens verwerkt van de koper, geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.

11.5 Jessica van Oorschot gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de koper van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

11.6 Jessica van Oorschot treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

11.7 De manier waarop Jessica van Oorschot omgaat met de verstrekte persoonsgegevens, is vastgelegd in een privacyverklaring. De privacyverklaring van Jessica van Oorschot staat vermeld op onze website www.jessicavanoorschot.nl en webshop Shop.jessicavanoorschot.nl

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Koper is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie in de meest ruime zin van het woord, betreffende Jessica van Oorschot., die door Jessica van Oorschot en/of in het kader van de aanbieding of de overeenkomst ter kennis van koper is gebracht of is gekomen. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Jessica van Oorschot is beperkt tot de remedies voor verkoper zoals genoemd in artikel 8.5 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

13.2 De aansprakelijkheid van Jessica van Oorschot strekt zich nimmer uit tot enige indirecte schade waaronder begrepen winstderving of omzetderving.

13.3 Jessica van Oorschot is behoudens opzet of grove schuld nimmer aansprakelijk voor enige schade door koper geleden die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom, licenties of andere rechten van derden.

13.4 De in bovenstaande leden voor Jessica van Oorschot zelf bedongen beperkingen worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.

Artikel 14. Opschorten en ontbinding

14.1 Onverminderd eventuele andere rechten, waaronder het recht op schadevergoeding heeft Jessica van Oorschot te allen tijde het recht om de uitvoering van een overeenkomst voor een termijn van maximaal drie (3) maanden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: a) koper tekort schiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van jessica van Oorschot.; b) koper in staat van faillissement wordt verklaard of ten behoeve van hem de surséance van betaling wordt uitgesproken. c) ten laste van koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van haar vermogensbestanddelen.

Artikel 15. Diversen

15.1 Indien de koper aan Jessica van Oorschot opgave doet van een adres, is Jessica van Oorschot gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan Jessica van Oorschot opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

15.2 Wanneer Jessica van Oorschot geen beroep doet op een bepaling uit deze verkoopvoorwaarden geldt dit niet als afstand van recht. Jessica van Oorschot behoudt te allen tijde het recht op onverkorte toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden alsmede het recht om een beroep te doen op enige bepaling uit deze algemene voorwaarden.

15.3 Indien enige bepaling in deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof de ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen; de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

15.4 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van discrepanties tussen deze algemene verkoopvoorwaarden en vertalingen ervan geldt dat de algemene verkoopvoorwaarden zoals opgesteld in het Nederlands prevaleren.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks onder uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag.

16.2 De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Jessica van Oorschot het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Jessica van Oorschot – Algemene verkoopvoorwaarden
Breda, 25-03-2020